PRAVILA

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/20), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 152/20) i Odluke direktora broj 2454/1 od 04.04.2022. godine utvrđena su:
PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
"PRIRODNO INTELIGENTAN IZBOR"


Ovim pravilima Priređivač priređuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom „PRIRODNO INTELIGENTAN IZBOR“ (u daljem tekstu: NAGRADNA IGRA), te ova pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

Član 1.
NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA
„GOLD DRINK DOO“ Subotica
Matije Korvina 17,
24000 SUBOTICA
Matični broj: 21393436 PIB: 110849923
Zakonski zastupnik: Dejan Margetić, direktor

Član 2.
Nagradna igra se priređuje pod nazivom „PRIRODNO INTELIGENTAN IZBOR“


Član 3.

Cilj priređivanja nagradne igre je aktivacija sponzorstva i veze između brenda i reprezentacije kroz organizaciju nagradne igre, promotivnih aktivnosti na mestu prodaje i aktivaciju prodajnog tima. Jaka prodajna aktivacija sa ciljem podizanja ukupnog nastupa na tržištu: širenje distribucije, građenje brand awareness-a i jak prodajni pull efekat.

Član 4.
Nagradna igra u robi i uslugama „PRIRODNO INTELIGENTAN IZBOR“ priređuje se u periodu od 23.05.2022.-06.07.2022. godine, zaključno sa izvlačenjem dobitnika, dok u periodu od 23.05.2022.-05.07.2022. godine učesnici mogu uzeti učešće u nagradnoj igri na način koji je detaljno objašnjen u članu 6. ovih Pravila.
Nagradna igra će se priređivati na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u svim prodajnim objektima u kojima se može naći VODAVODA.

Član 5.
U nagradnoj igri pravo učešća imaju punoletna fizička lica (iznad 18 godina) sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja prihvataju pravila Nagradne igre.
Član 6.
Pravo učešća u nagradnoj igri i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa pribivalištem u RS (bez teritorije Kosova i Metohije) iznad 18 godina, koja u periodu trajanja nagradne igre u svim prodajnim objektima u kojima se može naći VODAVODA na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije), ostvare kupovinu nekog od dole navedenih proizvoda:
VODAVODA ... 0.33/l staklena ambalaža
VODAVODA ... 0.33/l PET ambalaža
VODAVODA ... 0.50/l PET ambalaža
VODAVODA ... 0.75/l staklena ambalaža
VODAVODA ... 1.0/l PET ambalaža
VODAVODA ... 1.0/l Sport Cap PET ambalaža
VODAVODA ... 1.5/l PET ambalaža
VODAVODA Vodica ... 0.33/l PET ambalaža
kao i bilo koja vrsta zbirnih pakovanja,
u minimalnoj vrednosti od 200 dinara ili u vrednosti većoj od 200 dinara, a koja može da se ostvari kupovinom više proizvoda čiji zbir iznosi ili premašuje 200 dinara, i koja kupovina će biti iskazana na istom fiskalnom računu.


Za učešće u nagradnoj igri:
Učesnik je dužan da pošalje SMS poruku na broj 3322, u periodu od 23.05.2022. godine od 00:00 časova do 05.07.2022. godine u 23:59 časova, sa sledećom sadržinom:
VODAVODA Prvi broj do / Brojač računa sa fiskalnog računa (razmak) IME (razmak) PREZIME (razmak) mesto (primer: VODAVODA 771835 Petar Petrović Beograd) na broj 3322, a cena poruke jeste standardna cena poruke mobilnih operatera (MTS 3,60 din, Yetel 3,60 din, A1 3,48 din i Globaltel 4,00 din, cene su bez uračunatog pdv-a), kao i da sačuva original ili kopiju računa i isečak kao dokaz o kupovini.
Fiskalni račun, čiji se Prvi broj do / Brojač računa sa fiskalnog računa šalje mora da bude izdat u periodu trajanja Nagradne igre uz ispunjavanje ostalih kriterijuma Nagradne igre.
Jedinstven Prvi broj do / Brojač računa sa fiskalnog računa može biti poslat SMS-om samo sa jednog telefonskog broja.
Svaki punoletni učesnik Nagradne igre ima pravo da pošalje neograničen broj SMS poruka, uz uslov da se u svakom pojedinačnom slučaju radi o drugom broju fiskalnog računa i da se to dešava u periodu trajanja Nagradne igre. Jedan učesnik, koji se identifikuje preko jednog telefonskog broja, imena, adrese i ličnih identifikacionih podataka može da osvoji samo jednu nedeljnu nagradu tokom cele kampanje, bez obzira na to koliko se puta izvuče kao dobitnik sa različitim šiframa. Jedan učesnik, koji se identifikuje preko jednog telefonskog broja, imena, adrese i ličnih identifikacionih podataka može da osvoji samo jednu glavnu nagradu tokom cele kampanje, bez obzira na to koliko se puta izvuče kao dobitnik sa različitim šiframa. Dobitnici nedeljnih nagrada, učestvuju u izvlačenju glavnih nagrada.
Svaki dobitnik nagradne igre, odnosno učesnik koji je izvučen kao dobitnik ostvaruje pravo na nagradu samo pod uslovom da je Priređivaču dao pisanim putem ili na zapisnik pristanak za pružanje ličnih podataka. U suprotnom nema pravo na nagradu.
Učestovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.
Učesnici mogu dobiti više informacija o Nagradnoj igri na internet stranici www.vodavoda.com .
Priređivač je dužan da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) te da iste primenjuje u obradi podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije ove Nagradne igre.
Priređivač kao rukovalac zbirke ličnih podataka dobitnika Nagradne igre, prikuplja, beleži, čuva obezbeđuje i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka dobitnika nagrada, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se sa istima postupiti zakonito u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka.
Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u Nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa važećim zakonskim propisima.

Priređivač može koristiti ime i prezime dobitnika nagrada, kao i njegove fotografije i video zapise koji su u vezi sa učestvovanjem u Nagradnoj igri i to u promotivne svrhe putem svih medija i bez naknade, u svemu u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a sve ukoliko je slobodno dat posebni pristanak od strane učesnika u Nagradnoj igri za takvo korišćenje ličnih podataka, i koji pristanak lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove u svakom trenutku.

Dobitnici su dužni u skladu sa Pravilima nagradne igre da potpišu izjavu o preuzimanju nagrade, kojom će takođe biti potvrđeno da su upoznati sa odgovarajućim zakonskim odredbama, u suprotnom se gubi pravo na nagradu.

Član 7.
Izvlačenje dobitnika nagrada vršiće se nasumičnim, programskim-sistemskim izborom iz baze podataka koja je sačinjena od baze učesnika, i to sedam puta u toku trajanja Nagradne igre. Prvo se izvlače dobitnici nedeljnih nagrada, a odmah potom i rezerve. Svi učesnici učestvuju u svim izvlačenjima nagrada (u svakom od sedam puta), osim već izvučenih dobitnika. Zatim se izvlače dobitnici glavnih nagrada, a odmah potom i rezerve. Svi učesnici učestvuju u izvlačenju glavnih nagrada (uključujući i dobitnike nedeljnih nagrada), osim već izvučenih dobitnika glavnih nagrada.
Za svako izvlačenje biće izvučeno po tri rezerve po svakoj nagradi, i to prilikom svakog izvlačenja dobitnika.
Izvlačenje nagrada obaviće se pred tročlanom komisijom, koju imenuje Priređivač. Tročlanu komisiju čine zaposleni kompanije GOLD DRINK DOO SUBOTICA sa sedištem u Subotici, Matije Korvina broj 17 i OneClick Solutions d.o.o. Sime Igumanova 2-4, Beograd / Srbija.

Nataša Grujičić
Maja Ognjenović
Stefan Kocanović
Komisija je odredila i rezervne članove komisije u slučaju odsutnosti ili sprečenosti nekog člana i to Lidija Đukanović i Ivana Timotijević.
O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora da sadrži:
Mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, Datum i broj dokumenta nadležnog organa o saglasnosti priređivanja nagradne igre, Datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, Imena i prezimena predsednika i članova komisije, Način utvrđivanja dobitnika i Naziv i vrednost nagrade dobitnika.
Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.
Izvlačenje nagrada biće obavljeno u prostorijama Kompanije GOLD DRINK DOO SUBOTICA u Beogradu, Milentija Popovića br. 5, hotel Hyatt, sedam puta tokom trajanja Nagradne igre, pred gore navedenom komisijom, i to danima:
prvo izvlačenje nagrada - 30.05.2022. godine u 12 časova (dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u Nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 29.05.2022. godine u 23:59 časova, a učesnici koji uzmu učešća u ovoj Nagradnoj igri nakon tog dana ili koji nisu izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju, učestvuju u sledećem izvlačenju nedeljnih nagrada. Učesnici koji su izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju mogu učestvovati u ostalim nedeljnim izvlačenjima sa drugim Brojačem računa, bez mogućnosti dobitka nagrade koju su već osvojili).
Nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:
količina: 1 naziv: Apple iPhone 13
količina: 2 naziv: Smart TV LCD 55”
količina: 80 naziv: Peškir sa logom VODAVODA
količina: 16 naziv: Dres Puma FSS Home Jersey replika
količina: 100 naziv: Fudbalske lopte (Puma FSS Icon Ball)
drugo izvlačenje nagrada - 06.06.2022. godine u 12 časova (dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 05.06.2022. godine u 23:59 časova, a učesnici koji uzmu učešća u ovoj Nagradnoj igri nakon tog dana ili koji nisu izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju, učestvuju u sledećem izvlačenju nedeljnih nagrada. Učesnici koji su izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju mogu učestvovati u ostalim nedeljnim izvlačenjima sa drugim Brojačem računa, bez mogućnosti dobitka nagrade koju su već osvojili),
Nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:
količina: 1 naziv: Apple iPhone 13
količina: 2 naziv: Smart TV LCD 55”
količina: 80 naziv: Peškir sa logom VODAVODA
količina: 16 naziv: Dres Puma FSS Home Jersey replika
količina: 100 naziv: Fudbalske lopte (Puma FSS Icon Ball)
treće izvlačenje nagrada - 13.06.2022. godine u 12 časova (dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 12.06.2022. godine u 23:59 časova, a učesnici koji uzmu učešća u ovoj Nagradnoj igri nakon tog dana ili koji nisu izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju, učestvuju u sledećem izvlačenju nedeljnih nagrada. Učesnici koji su izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju mogu učestvovati u ostalim nedeljnim izvlačenjima sa drugim Brojačem računa, bez mogućnosti dobitka nagrade koju su već osvojili).
Nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:
količina: 1 naziv: Apple iPhone 13
količina: 2 naziv: Smart TV LCD 55”
količina: 85 naziv: Peškir sa logom VODAVODA
količina: 16 naziv: Dres Puma FSS Home Jersey replika
količina: 100 naziv: Fudbalske lopte (Puma FSS Icon Ball)
četvrto izvlačenje nagrada - 20.06.2022. godine u 12 časova (u ovom izvlačenju nagrada dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u Nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 19.06.2022. godine u 23:59 časova, a koji nisu izvučeni u prethodnim izvlačenjima nedeljnih nagrada. Učesnici koji su izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju mogu učestvovati u ostalim nedeljnim izvlačenjima sa drugim Brojačem računa, bez mogućnosti dobitka nagrade koju su već osvojili).
Nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:
količina: 1 naziv: Apple iPhone 13
količina: 3 naziv: Smart TV LCD 55”
količina: 85 naziv: Peškir sa logom VODAVODA
količina: 16 naziv: Dres Puma FSS Home Jersey replika
količina: 100 naziv: Fudbalske lopte (Puma FSS Icon Ball)
peto izvlačenje nagrada - 27.06.2022. godine u 12 časova (u ovom izvlačenju nagrada dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u Nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 26.06.2022. godine u 23:59 časova, a koji nisu izvučeni u prethodnim izvlačenjima nedeljnih nagrada. Učesnici koji su izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju mogu učestvovati u ostalim nedeljnim izvlačenjima sa drugim Brojačem računa, bez mogućnosti dobitka nagrade koju su već osvojili).
Nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:
količina: 1 naziv: Apple iPhone 13
količina: 3 naziv: Smart TV LCD 55”
količina: 85 naziv: Peškir sa logom VODAVODA
količina: 18 naziv: Dres Puma FSS Home Jersey replika
količina: 100 naziv: Fudbalske lopte (Puma FSS Icon Ball)
šesto izvlačenje nagrada - 04.07.2022. godine u 12 časova (u ovom izvlačenju nagrada dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u Nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 03.07.2022. godine u 23:59 časova, a koji nisu izvučeni u prethodnim izvlačenjima nedeljnih nagrada. Učesnici koji su izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju mogu učestvovati u ostalim nedeljnim izvlačenjima sa drugim Brojačem računa, bez mogućnosti dobitka nagrade koju su već osvojili).
Nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:
količina: 1 naziv: Apple iPhone 13
količina: 3 naziv: Smart TV LCD 55”
količina: 85 naziv: Peškir sa logom VODAVODAMil
količina: 18 naziv: Dres Puma FSS Home Jersey replika
količina: 105 naziv: Fudbalske lopte (Puma FSS Icon Ball)
Finalno izvlačenje nagrada - 06.07.2022. godine (u ovom izvlačenju nagrada dobitnik može biti izvučen iz baze podataka učesnika koji su uzeli učešća u Nagradnoj igri na način detaljno opisan u članu 6. ovih Pravila, i to do dana 05.07.2022. godine u 23:59 časova. U izvlačenju glavnih nagrada uzimaju učešće i dobitnici nedenjnih nagrada, tako za svaku glavnu nagradu jedan dobitnik može biti izvučen jednom. Učesnici koji su izvučeni kao dobitnici u ovom izvlačenju mogu učestvovati u ostalim nedeljnim izvlačenjima sa drugim Brojačem računa, bez mogućnosti dobitka nagrade koju su već osvojili).
Nagrade koje će biti izvučene i dodeljene dobitnicima su:
količina: 10x2 karte naziv: Putovanje u Katar na Svetsko prvenstvo u fudbalu na jednu utakmicu
količina: 1 naziv: Automobil BMW I3 120Član 8.
NAGRADE ZA DOBITNIKE
Opis nagrada:

1) Apple iPhone 13:
- 128GB
- Operativni sistem iOS 15
- Procesor Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard)
- RAM 4 GB
- Veličina 6.1"
- Rezolucija 2532x1170
- Tip Super Retina XDR OLED
- Ekran osetljiv na dodir: Da
- Glavna kamera 12 MP (dodatna širokougaona kamera od 12 MP, f/1.6, Dual-LED blic, optička stabilizacija slike, autofokus, HDR)
- Prednja kamera 12 MP (f/2.2, detekcija lica, HDR)
- Video 4K video
- Interna memorija do 128 GB

2) Smart TV LCD 55”:
- Rezolucija 3840 x 2160
- Tip osvetljenja DIRECT LED
- Digitalni TV prijem (zemaljski/kablovski/satelitski) DVB-T2/C/S2 CI+ slot CI+ 1.4
- Picture Mastering Index 60Hz HDR tehnologija Active HDR
- Procesor Quad Core Processor 4K
- Audio izlazna snaga (Vati) 20W
- Sistem zvučnika 2.0ch

3) Peškir sa logom VodaVoda
- Sirovinski sastav: Pamuk 100%
- Površinska masa: 500g/m2
- Vrsta tkanja: Dvostrani frotir
- Dimenzija: 50 x 100cm
- Bojeno predivo-reaktivno bojeno
- Promena dimenzije pri pranju na 600: po dužini do 3% po širini do 3%

4) Dres Puma FSS Home Jersey replika
- Boja: Chili Pepper-Victory Gold
- Sastav: Main Material 1: 100% polyester
- Recycled - double face jacquard - 150.00 g/m²
5) Fudbalske lopte (Puma FSS Icon Ball)
- Boja: Chili pepper-victory gold
- Sastav: 100% poliuretan
- Zemlja porekla: Kina

6) Putovanjlj u Katar na Svetsko prvenstvo u fudbalu
- Ulaznica za utakmicu Srbija-Brazil
- Avio prevoz na relaciji Beograd-Doha-Beograd u terminu 24. nov/25. nov za 20 osoba

7) Automobil BMW I3 120
- Power eDrive: 125 kW (170 KS)
- Obrtni momenat u eDrive-u: 149 Nm
- Kombinovana snaga/kombinovani obrtni momenat: 125 kW (170 KS) / 250 Nm od 0 do 100 km/h: 7.3 s
- Maksimalna brzina: 150 km/h
- Širina sa retrovizorima/bez retrovizora: 2039 (1791) mm
- Visina: 1.590 mm
- Dužina: 4.011 mm
- Prepust napred/pozadi: 715 mm / 726 mm
- Zvanična težina EU (90% popunjen rezervoar , sa vozačem): 1.345 kg
- Težina (bez vozača): 1.270 kg
- Masa (Maksimalna): 1.710 kg
- Zapremina prtljažnika iza drugog reda sedišta: 260 l
- Maksimalna zapremina prtljažnika: 1100 l
- Upravljački odnos: 14
- 12V kapacitet akumulatora: 20 - 20 Ah
- Kapacitet visokonaponske ćelije/Visokonaponski kapacitet akumulatora (neto): 120 Ah / 42.24 kWh
- Visokonaponski kapacitet akumulatora: 352.3 V
- Load capacity: 440 kg
- Towing capacity up to 8% / 12% pitch: - / - kg
- Turning radius (without Active Steering): 10.3

Po izvlačenju dobitnika nagrada, komisija će proveriti validnost prijave i smatrati važećom samo ako sadrži:
ime i prezime, Prvi broj do / Brojač računa sa fiskalnog računa, mesto prebivališta, kontakt telefon.
Ukoliko izvučena prijava ne ispunjava neki od uslova predviđenih ovim pravilima, nastavlja se sa izvlačenjem, odnosno sve dok se ne izvuče prijava koja ispunjava sve uslove.
Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima i svaka naredna zamena biće izvučena po istom postupku.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik mora pokazati original računa ili kopiju kao dokaz kupovine i broj sa računa se mora slagati sa brojem koji je naveden prilikom prijavljivanja za učešće u Nagradnoj igri, kao i ličnu kartu kao dokaz da je dobitnik punoletan.
Dobitnici će biti obavešteni telefonskim pozivom ili SMS-om da su osvojili nagradu i na koji način će im ista biti isporučena.
Član 9.
U Nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni kod Priređivača Nagradne igre i u privrednom društvu Fullhouse Ogilvy, Beograd, Simina broj 1, Oneclick Solutions doo, Beograd, Sime Igumanova 2-4, članovi njihove uže porodice (bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji zaposlenog i roditelji bračnog druga zaposlenog ako žive u zajednici), druga lica koja žive sa zaposlenima u zajedničkom domaćinstvu, kao ni lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način radno angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre, i/ili izvlačenju nagrada, i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre.
Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere protiv gore navedenih činjenica.
Član 10.
Ukupan broj nagrada je 1237, a ukupna vrednost fonda dobitaka 12,838,903.72 dinara i sastoji se od sledećih nagrada:

Nagradni fond

Red. br. Nagrada Br. Nagrada Cena po jedinici nagrade PDV% Cena po jedinici sa PDV-om % Ukupno
1. Apple iPhone 13 6 88.333,33 17,666.67 106,000.00 636,000.00
2. Smart televizor LG 15 56.583,33 11,316.67 67,900.00 1,018,500.00
3. Peškir sa logom VodaVoda 500 354.00 70.80 424.80 212,400.00
4. Dres Puma FSS Home Jersey replika 100 4,620.00 924.00 5,544.00 554,400.00
5. Fudbalske lopte (Puma FSS Icon Ball) 605 1,175.00 235.00 1,410.00 853,050.00
6. Putovanje u Katar na Svetsko prvenstvo u fudbalu 10x2 306,170.80 - - 3,061,708.00
7. Automobil BMW I3 120 1 5,419,038.10 1,083,807.62 6,502,845.72 6,502,845.72
UKUPNO DINARA 12,838,903.72
Ukupan iznos- bruto nagradni fond: 12,838,903.72 dinara

Član 11.
Pravila Nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu ''Danas“ , koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, najmanje 8 dana pre početka Nagradne igre, ujedno Priređivač će dostaviti dokaz o objavljivanju Upravi za igre na sreću, i to u roku od tri dana od dana navedenog objavljivanja, a takođe, pravila Nagradne igre će biti objavljena i na internet stranici www.vodavoda.com.
Član 12.
Dobitnici nagrada će na dan izvlačenja nagrada biti obavešteni telefonski putem da su izvučeni kao dobitnici.
Dobitnici će biti obavešteni minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme (uključujući i taj dan izvlačenja nagrada), a ukoliko se dobitnik ne javi na prvi telefonski poziv Priređivača kojim ga Priređivač obaveštava da je dobitnik nagrade, a koji će biti upućen na dan izvlačenja nagrada, Priređivač će mu odmah nakon toga poslati SMS poruku kojom će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 1 dana od dana prijema SMS poruke (u slučaju izvlačenja nagrada 30.05.2022. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 31.05.2022. do 17 časova, u slučaju izvlačenja nagrada 06.06.2022. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 07.06.2022. do 17 časova , u slučaju izvlačenja nagrada 13.06.2022. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 14.06.2022. do 17 časova, u slučaju izvlačenja nagrada 20.06.2022. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 21.06.2022. do 17 časova, u slučaju izvlačenja nagrada 27.06.2022. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 28.06.2022. do 17 časova, u slučaju izvlačenja nagrada 04.07.2022. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 05.07.2022. do 17 časova, a u slučaju izvlačenja nagrada 06.07.2022. potrebno je da se javi dobitnik najkasnije do 07.07.2022. do 17 časova), na telefon Priređivača na broj 011/207-37-33 u vremenu od 9 časova do 17 časova, a takođe, Priređivač će uputiti i gore pomenuti drugi telefonski poziv dobitniku kako bi ga obavestio o tome da je izvučen kao dobitnik nagrade, i to dan nakon izvlačenja nagrada, tačnije do 17 časova tog dana.
Međutim, ukoliko se dobitnik nagrade ne javi Priređivaču u postavljenom roku na SMS poruku i ukoliko ne odgovori ni na drugi telefonski poziv Priređivača, u tom slučaju Priređivač neće preduzimati dalje radnje u cilju obaveštavanja dobitnika, i dobitnik tada gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena prvom rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u članu 7. ovih pravila.
Pri preuzimanju izvučenih nagrada, nedeljnih i glavnih (telefon, televizor, peškir, dres, fudbalska lopta, auto, putovanje), dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalno overenim punomoćjem, potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade.
Dobitnici sedmog izvlačenja nagrade (putovanje, automobil) biće obavešteni SMS porukom, nakon čega su dužni da pošalju fotografiju fiskalnog računa sa Brojačem računa, i svoju adresu, i to na sledeći e-mail: prirodnointeligentanizbor@vodavoda.com . Ove nagrade će biti isporučene poštom na adresu dobitnika kada će dobitnik potpisati prijem nagrade. Glavne nagrade će se izvlačiti po istom principu kao i ostale nagrade.
Adresa za isporuku nagrade mora biti na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije. Dobitnik će prvih šest nagrada dobiti na naznačenu adresu najkasnije do 30. septembra dok će glavne nagrade biti uručene na adresy koju definiše Priređivač Nagradne igre. Izvlačenje glavnih nagrada će se obaviti na televiziji Pink, dana 06.07.2022 u 18.20 časova, u trajanju od maksimalno 300 sekundi. Izvlačenje nagrada obaviće se pred tročlanom komisijom, koju imenuje Priređivač. Tročlanu komisiju čine zaposleni kompanije GOLD DRINK DOO SUBOTICA sa sedištem u Subotici, Matije Korvina broj 17 i OneClick Solutions d.o.o. Sime Igumanova 2-4, Beograd / Srbija
Kristina Jezdimirović
Milan Kontić
Nataša Grujičić
Komisija je odredila i rezervne članove komisije u slučaju odsutnosti ili sprečenosti nekog člana i to Boriša Popović i Miloš Milićević.
Osvojene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.
Dobitnici jene od glavnih nagrada – putovanje u Katar, odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalno overenim punomoćjem, u obavezi je da se prijavi za preuzimanje nagrade u roku od 5 dana od dana objavljivanja dobitnika. Za preuzimanje nagrade, dobitnik (ili ovlašćena osoba) u obavezi su da postupe prema poslednjem režimu ulaska u Katar koje je objavljeno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova (www.mfa.rs). Ukoliko ne ispunjavaju navedene uslove ulaska u zemlju, Priređivač ne snosi nikavu odgovornost za njegovo neostvarivanje uslova za preuzimanje nagrade. Dobitnik nije u mogućnosti da prenese nagradu na drugo lice, već gubi mogućnost preuzimanja iste.
Dobitnik nagrade mora odmah nakon obaveštavanja (a najkasnije dan posle toga) porukom da dostavi Priređivaču fotografiju fiskalnog računa sa Brojačem računa koji je izvučen, a original ili fotokopiju fiskalnog računa sa jedinstvenim rednim brojem fiskalnog računa tzv. Prvi proj do / Brojač računa sa fiskalnog računa mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi Priređivaču, kao dokaz o izvršenoj kupovini.
U slučaju da se Priređivač odluči da organizuje medijsku i svečanu prezentaciju dodele nagrada, dobitnici bi trebalo da se odazovu na iste radi obaveštavanja javnosti o realizaciji dobijene nagrade.
Konačan spisak sa imenima dobitnika biće objavljen u dnevnom listu ''Danas'' po završetku Nagradne igre, odnosno 15.07.2022. godine i na internet stranici www.vodavoda.com, sve ukoliko dobitnici budu dali svoj saglasnost za takvu objavu njihovih ličnih podataka, i to u obliku: ime, prezime, poslednja 3 cifre sa broja telefona (na primer: Jovan Jovančić, 06x/xxx-123).
Član 13.
Glavne nagrade će biti uručene lično dobitniku nagrade u prostorijama Priređivača ili na drugoj lokaciji koju odredi Priređivač, a ostale nagrade će se isporučiti postekspresom, tako što će dobitnik potpisati zvanični izveštaj o primopredaji koju omogući Priređivač, a u kom se pominju svi uslovi Nagradne igre i uslovi koje je potrebno ispuniti oko načina preuzimanja robnih nagrada.
U slučaju da isporuku nagrade nije moguće postići iz razloga za koje snosi odgovornost dobitnik (nije moguće stupiti u kontakt s njima nakon što su proglašeni važećim), biće kontaktirane rezerve po redosledu njihovog izvlačenja.
Priređivač zadržava pravo da pozove rezerve, po redosledu izvlačenja, u slučaju kad Priređivač ima osnovane razloge da smatra da je izvučeni dobitnik/dobitnica prekršio/prekršila uslove i odredbe ove regulative, on/ona odbija nagradu, s njim/njom ne može da se stupi u kontakt u okviru roka ustanovljenog za predaju nagrade ili njega/nju nije moguće validirati kao dobitnika.
Član 14.
Po okončanju Nagradne igre, Priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima Nagradne igre, sve prema Zakonu o igrama na sreću.
Član 15.
Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.
Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju neko od pravila.
Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane ovim Pravilima, te da iste ni u kom slučaju ne mogu da budu zamenjene za novac.
Član 16.
Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.
Član 17.
Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje odnosno objavljivanje u dnevnom listu ''Danas“ , koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, a na način na koji su objavljena i pravila ove Nagradne igre, jednostrano otkaže Nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko je došlo do događaja koji ima karakter više sile.
Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača, te će Privređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.
U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre, neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri, niti će se Nagradna igra održati.
Član 18.
Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada, ili predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.
Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koja je nastala kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.
Član 19.
U slučaju spora nadležan je sud u Subotici.
Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija Republike Srbije.
Član 20.
Priređivač se obavezuje da svi lični podaci, kako učesnika Nagradne igre, tako i dobitnika nagrada, mogu biti korišćeni isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018).
Subotica, 04.04.2022. godine
ZA PRIREĐIVAČA
GOLD DRINK DOO SUBOTICA
_______________________
Direktor Dejan Margetić